Wie is Hans Berg?

Overheidsorganisaties zijn bijzonder, in vele opzichten. Hans Berg (1945) heeft dit ‘bijzondere’ uitgewerkt in zijn boek “De eigen aard van de overheid” (herdrukt in 2008). Het is zijn overtuiging dat maatregelen gericht op verbetering van het functioneren en presteren van overheidsorganisaties alleen maar succes kunnen hebben indien deze karakteristieke eigenschappen daarbij als uitgangspunt worden genomen. Dit geldt trouwens ook voor de overige non profit instellingen. Bedoelde kenmerken hebben belangrijke consequenties voor een effectieve besturing van deze organisaties. Zie 'visie op vraagstukken'. 

Berg hield zich voornamelijk bezig met ontwerp en begeleiding van reorganisaties, beleidsanalyse en strategievorming, auditing van effectiviteit van besturing, analyse van behoefte aan bestuurlijke informatie (niet de technische kant), analyse van doelmatigheid (bezuinigen) en beoordeling van bestuurders en managers. 

Sinds 2011neemt hij geen grote opdrachten meer aan en wijdt hij zich volledig aan studie en aan de voorbereiding van een boek over de inrichting en besturing van de Rijksdienst (de verzameling departementen). Hij zal betogen dat fundamentele eigenschappen van onze democratische rechtsstaat specifieke eisen stellen aan de Rijksdienst. Aan deze vereisten wordt thans maar zeer ten dele voldaan. Berg roept met name de ambtelijke top op hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de zogenaamde 'stelselverantwoordelijkheid'. De verantwoordelijkheid voor de borging van het stelsel van onze democratische rechtsstaat dient expliciet aan de ambtelijke top (geformaliseerd in de functie van de SG) van de departementen te worden toegedeeld.